ПРАВИЛА
прийому на кафедру військової підготовки Сумського державного університету 
для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу у 2017 році

      І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Кафедра військової підготовки Сумського державного університету (далі КВПСумДУ) надає освітні послуги з військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 №48 “Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу” (зі змінами),сумісних наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15 серпня 2013 року № 1190/560 “Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів” та від 14.12.2015 за № 719/1289 “Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”.

1.2. Перелік військово-облікових спеціальностей і обсяги набору в 2017 році, за якими проводиться військова підготовка за програмою офіцерів запасу:

1.2.1.

Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії

1.2.2.

Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів самохідної артилерії

1.2.3.


Бойове застосування військових частин і підрозділів протитанкових керованих ракетних комплексів

1.2.4.

Бойове застосування військових частин і підрозділів артилерійської розвідки

1.2.5.

Бойове застосування військових частин і підрозділів, озброєних комплексами тактичних ракет

1.3. Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил, інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби (далі - Збройні Сили та інші військові формування) необхідною кількістю військовонавчених громадян України для виконання військового обов'язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов'язку в запасі у мирний час, обов'язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

1.4. Відповідно до статті 11 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (далі громадяни), придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

1.5. Громадяни можуть проходити військову підготовку за умови відповідності спеціальностей, які вони мають або за якими здійснюється їх підготовка у вищому навчальному закладі, військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.”

1.6. Військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть проходити військову підготовку з урахуванням вимог пункту 173 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153 (зі змінами).

1.7. Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з Переліком військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, Переліком військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліком військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу (зі змінами), затвердженим наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 року № 412/дск, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за № 1191/21503.5.

1.8. Військова підготовка громадян  проводиться на навчально-матеріальній базі КВП СумДУ протягом 2-ох років навчання. Військова підготовка планується та проводиться для громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та для здобувачів вищої освіти ВНЗ м. Суми протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення “військового дня”), для іншої категорії громадян може здійснюватися у строк від двох до шести тижнів поточного семестру (навчального року), методом проведення поточного семестрового збору.

1.9. Порядок організації та проведення військової підготовки передбачається відповідним договором між СумДУ та ВНЗ і відповідним контрактом між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором СумДУ.

1.10. Військова підготовка здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, підсумкового навчального збору, контрольних заходів.

 Обов’язковою практичною складовою військової підготовки є первинна військово-професійна підготовка.

Комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки проводяться після закінчення здобувачами вищої освіти першого року навчання за програмою військової підготовки у військовій частині (навчальному центрі).

Комплексні практичні заняття з громадянами, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть проводитись в інший період після опанування у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі теоретичної складової первинної військово-професійної підготовки (навчального матеріалу, передбаченого програмою військової підготовки на перший рік навчання).

Тривалість комплексних практичних занять за всіма військово-обліковими спеціальностями становить три тижні.

1.11. Громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки на КВП СумДУ та комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки, залучаються до проходження підсумкового 30 добового навчального збору, передбаченого програмою військової підготовки.

Навчальний збір організовується після закінчення навчання на КВП СумДУ у поточному році на базі військової частини польова пошта В1060 м. Суми.

1.12. Навчальний збір завершується складенням громадянами випускного екзамену.

1.13. Після складення випускного екзамену громадяни складають Військову присягу (крім тих, хто її вже склав) в урочистих умовах згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил.”

1.14. На громадяни, які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, оформлюються атестаційні матеріали.

1.15. Громадяни, які пройшли повний курс військової підготовки та атестовані до офіцерського складу, присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.


              ІІ. УМОВИ ВСТУПУ.

2.1. До Вступних випробувань допускаються громадяни України, які мають або здобудуть освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (станом на липень 2019 року) всіх форм навчання, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

2.2. Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду.

за станом здоров'я визначається на підставі:

 - чоловіки: за результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку (реєстрації) з оформленням довідки за формою №4 (додаток 7).

- особи жіночої статі: за результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів за місцем проживання (навчання) з оформленням довідки за формою №4 (додаток 7).

Медичний огляд проводиться за направленням від КВПСумДУ (додаток 7.1).

Військовослужбовці проходять медичний огляд військово-лікарськими комісіями за місцем служби.

2.3. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка призначається наказом ректора Сумського державного університету.

Вступні випробування проводяться згідно розкладу (додаток 2).

2.5. Громадяни, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають: заяву на ім’я голови відбіркової комісії з резолюцією директора (декана) інституту (факультету) (додаток 3).

Заява повинна містити такі відомості:

прізвище, ім’я та по батькові студента;

ВНЗ, номер навчальної групи та назву факультету, на якому він навчається (ВНЗ, який закінчив для громадян, які мають вищу освіту);

форму навчання – очна (денна, вечірня) або заочна (дистанційна);  

інформація про здобутий або той, що здобувається громадянином ступінь вищої освіти, галузь знань, спеціальність та спеціалізацію;

придатність до проходження військової служби за станом здоров’я згідно із записом у медичній довідці за результатами проходження ВЛК;

проходження військової служби;

мотивація студента щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки.

До заяви додаються:

- ксерокопія першої та другої сторінки паспорта громадянина України (додаток 4);  

- ксерокопія ідентифікаційного коду (додаток 5);

- ксерокопію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі) (додаток 6, 6/1);

- довідка військово-лікарської комісії з відмітками про придатність до військової служби за станом здоров’я (навчання за програмою підготовки офіцерів запасу), яка видається військовим комісаріатом за місцем перебування на військовому обліку (при тимчасовому перебуванні на військовому обліку за місцем навчання; для осіб жіночої статі за місцем проживання або навчання) (додаток 7);

- ксерокопія диплому про вищу освіту та додатку до нього (для громадян, які вже мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (додаток 8).

ксерокопія посвідчення водія (за наявності) (додаток 9).

2.7. Військовослужбовці, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають:

- заяву (рапорт) на ім'я голови відбіркової комісії;

- копію першої та другої сторінки паспорта громадянина України;

- копію військового квитка;

- узагальнені відомості про підсумки складання екзаменів за попередні курси навчання, якщо вони здобувають вищу освіту, або копію документа про вищу освіту та додатка до нього, якщо вони вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра;

- витяг із наказу командира (начальника) військової частини про дозвіл на проходження військової підготовки (додатки 14/1, 14/2);

- відомості про підсумки індивідуальної підготовки військовослужбовця за поточний період навчання, завірені командиром (начальником) військової частини, у якій вони проходять військову службу.

2.8. Відповідальна особа за облік і організацію військової підготовки, яка призначена ректором ВНЗ організовує збір визначених документів та  складає список здобувачів вищої освіти ВНЗ, які виявили бажання пройти військову підготовку з узагальненими даними про підсумки складання ними підсумкового контролю за попередні курси навчання (додаток 10). Узагальнений список подається ректору ВНЗ на затвердження. До списку додаються заяви громадян про їх бажання пройти військову підготовку. Здобувачі вищої освіти, які мають академічні заборгованості, до списку не включаються.

Затверджені ректорами ВНЗ списки здобувачів з копіями в електронній версії, їх заяви та копії документів, які визначені в п.2.6 цих Правил направляються для розгляду до відбіркової комісії КВП СумДУ не пізніше 28 березня 2016 року (додаток 10; 10.1).

Громадяни, які вже мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, вище перелічені документи надсилають на адресу відбіркової комісії КВПСумДУ (див. зворотній зв’язок).

Розподіл громадян на групи здійснюється з урахуванням відповідності напряму і спеціальності підготовки у ВНЗ (отриманому дипломі) змісту військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Списки громадян кожної групи підписуються секретарем і затверджуються головою відбіркової комісії. Зазначені списки та розклад вступних випробувань доводяться до студентів не пізніше ніж за 2 тижні до початку конкурсного відбору.


           ІІІ. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

3.1. Конкурсний відбір студентів включає:

оцінку рівня успішності навчання;

професійно-психологічний відбір;

оцінку рівня засвоєння програми допризовної підготовки;

оцінку рівня фізичної підготовки.

Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюється в балах за результатами складання ним підсумкового контролю у ВНЗ за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у 100-бальну шкалу.

Рівень результатів завершення навчання громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, оцінюється в балах і визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих громадянином оцінок із додатка до документа про вищу освіту, переведених у 100-бальну шкалу.

та Методичних рекомендацій з оцінки індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, затверджених наказом Міністра оборони України від 22.03.2010 року №152ДСК.

  базується на аналізі індивідуально-психологічних якостей і є системою заходів, що спрямовані на виявлення осіб, які за своїми психофізіологічними якостями та здібностями відповідають вимогам конкретної військово-облікової спеціальності.

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку рівня нервово-психiчної стiйкостi та оцінку спроможності навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу під час проведення тестування на ПЕОМ, облаштованих спеціалізованим програмним забезпеченням.

Індивідуальні психологічні якості вступників оцінюються як "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний психологічний відбір".

Громадяни, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, що не відповідають встановленим критеріям спроможності кандидатів до навчання за методикою спроможності до навчання, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір та із числа кандидатів для вступу на КВПСумДУ відраховуються.

Рівень знань з допризовної підготовки оцінюється вступним випробуванням, яке складається з двох частин: теоретичної та практичної (додаток 11).

за результатами тестування з 5 завдань у письмовій формі за наступними розділами (завданнями):

 І - військово-гуманітарна   підготовка – перевіряється  зріз  знань  з  історії України та Збройних Сил, знання законів, які регламентують службу в Збройних Силах України;

ІІ - статути Збройних Сил України – в обсязі програми допризовної підготовки, що вивчається в загальноосвітньому закладі;

ІІІ - вогнева підготовка включає теоретичні знання з ТТХ і устрою стрілецької зброї, ручних гранат та положень курсу стрільб;

ІV - тактична підготовка та основи військової топографії, охоплює розділи основних видів бою, вмінь діяти в наступі та обороні, положень орієнтування на місцевості та знання термінів з військової топографії;

V - військово-медична підготовка, основи цивільного захисту – перевіряється зріз знань щодо основних термінів і визначень з ВМП та ОЦЗ.

Усі питання не виходять за межі змісту підручника “Захист Вітчизни” для загальноосвітніх закладів. Вступникам надається можливість вибрати правильний варіант відповіді з трьох, заданих у тестах.  За кожним розділом (завданням) у тесті дається 5 запитань. Усього – 25 запитань. Правильна відповідь на одне запитання дає вступнику 2 бали. Максимальний бал за теоретичну частину складає – 50 балів.

випробування з допризовної підготовки складається з виконання 5 завдань з практичного виконання прийомів стройової підготовки на плацу. Під час перевірки підлягають оцінці п’ять основних стройових прийомів, а саме:

1) стройове положення вихід зі строю та повернення в стрій;

2) повороти на місці;

3) повороти під час руху;

4) стройовий крок;

5) підхід до начальника та відхід від нього.

Перед початком оцінювання кандидатів на навчання перевіряється зовнішній вигляд.

Якщо студент має неохайний зовнішній вигляд (не голений, не стрижений, пошкоджений або брудний одяг), загальна оцінка   знижується   на   5 балів.

Техніка виконання кожного стройового прийому оцінюється:

у 10 балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сил України , чітко, впевнено, красиво;

у 8, якщо прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сил України, але недостатньо чітко, з напруженням;

у 5, якщо прийом взагалі виконаний відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сили України, але при цьому була допущена хоча б одна помилка;

у 0, якщо прийом не виконаний або під час його виконання були допущені дві й більше помилки.

Максимальний бал за практичну частину складає – 50 балів.

Максимальна кількість балів за кожне завдання письмового тестування та практичного виконання вступного випробування складає 10 балів, сумарна максимальна кількість балів – 100.

Особа вважається такою, що пройшла вступні випробування, якщо під час складання випробувань з допризовної підготовки сума балів за дві частини (теоретичну та практичну) складає 50 і більше балів. Студенти, які під час тестування набрали менше 50 % (менше 50 балів) від максимальної кількості балів, виключаються із списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки.

Рівень фізичної підготовки кандидатів для проходження військової підготовки проводиться за наявності висновку посадової особи медичного підрозділу ВНЗ, у якому навчається здобувач (дільничного терапевту за місцем проживання для громадян, які мають вищу освіту) про відсутність протипоказань до фізичної підготовки за станом здоров’я і визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ і їх оцінки, відповідно до вимог Тимчасової настанови з фізичної підготовки в Збройних Силах України, затвердженої наказом начальника Генерального штабу-Головнокомандувача  Збройних Сил України від 11.02.2014р. №35 (додаток 19 Настанови).

Випробування проводиться за трьома вправами:

біг на 100м, підтягування на перекладині, біг на 3(1) км;

біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг на 1 км.

У кожній вправі існує мінімальний пороговий рівень. Усі вправи, призначені для перевірки, виконуються протягом одного дня згідно розкладу. Для виконання вправ надається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) перевіряючий може дозволити виконати вправу повторно. В цьому випадку вправа оцінюється не вище порогового рівня. Повторне виконання фізичних вправ із метою підвищення оцінки не дозволяється.

Під час перевірки вправи виконуються в послідовності: вправи на швидкість, силові вправи, вправи на загальну витривалість. В окремих випадках за рішенням перевіряючого послідовність виконання вправ може бути змінена.

Оцінка рівня фізичної підготовки студентів вибірковою комісією визначається як “залік” або “незалік”. Для отримання оцінки “залік” кандидату на навчання необхідно набрати суму  від 35 до 70 балів за Таблицею нарахування балів (додаток 12).

Кандидати на навчання оцінюються як “незалік”, якщо:

за виконання 3-х фізичних вправ набрано суму менше 35 балів;

не виконувалась вправа на силу (№3;7) чи витривалість (№8;10) з будь-якої причини;

не виконаний пороговий рівень у вправах на силу або витривалість.

Кандидати, які отримали загальну оцінку “незадовільно”, зарахуванню не підлягають.

Під час конкурсного відбору з фізичної підготовки вступник повинен пред’явити паспорт громадянина України перед виконанням кожної контрольної вправи.

3.6. За результатами вступних випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору, рівня фізичної підготовки та медичного огляду, складається рейтинг вступника.  

3.7. Кандидати, які успішно витримали конкурсний відбір відповідно до загальної кількості набраних балів розподіляються за рейтинговим списком згідно конкурсу та обсягу набору на кожну військово-облікову спеціальність і відбірковою комісією оформляється окремим протоколом з висновками:

                 “рекомендуються до зарахування”

або           “не рекомендуються до зарахування”   на КВП СумДУ.

Кандидати з числа випускників технікумів, коледжів, які успішно витримали конкурсний відбір включаються до рейтингового списку після зарахування до ВНЗ на спеціальність за ОКР не нижче “бакалавр”.

Рейтингові списки оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах конкурсної комісії та на Web-сторінці КВПСумДУ.

3.8. Зарахування громадян до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється наказом ректора Сумського державного університету на підставі протоколу засідання відбіркової комісії.

Відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” громадяни, які належать до членів сімей ветеранів війни, у тому числі і учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” мають право на першочергове зарахування при вступі до КВП СумДУ і відносяться до пільгових категорій відповідно до законодавства.

Громадяни, що мають досвід бойових дій, участі у миротворчих операціях та АТО, що підтверджується відповідними документами, зараховуються для проходження військової підготовки поза конкурсом за умови позитивного складання вступних випробувань та придатності за станом здоров’я.

Конкурсний відбір студентів закінчується не пізніше 07.08.2017 року.

3.9. Апеляції громадян за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна комісія. Апеляція громадян за результатами випробувань повинна подаватися не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування.

Додаткове опитування студентів під час розгляду апеляції не допускається.

3.10. Громадяни, які зараховані на КВП СумДУ, укладають з ректором Сумського державного університету контракт в порядку, визначеному Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  01.02.2012 року №48.

Якщо студент не підписав контракт протягом визначеного часу, його військова підготовка припиняється, і він відраховується зі складу тих, хто проходить військову підготовку.

На вакантні місця можуть зараховуватися студенти згідно з рейтингом, за умови укладання контракту у встановлений термін.

3.11. Під час проходження конкурсного відбору кандидат повинен мати при  собі паспорт громадянина України. Без наявності паспорта кандидат до вступних випробувань не допускається.

3.12. Навчання на КВПСумДУ здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, а також за рахунок коштів державного бюджету.
Плата за кошти юридичних та фізичних осіб за весь період навчання - 2 роки, (4 навчальні семестри) та навчальні збори складає:
- за весь період навчання 14500 грн., (1 семестр – 3500грн., 2 семестр – 3500грн., 3 семестр – 3750грн., 4 семестр – 3750грн.).
Оплата здійснюється, на початку кожного семестру навчання рівними частинами. Для окремої категорії громадян, передбачена оплата за навчання щомісячно.
       З 2017 року на кафедрі впроваджено проходження громадянами військової підготовки за державним замовленням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Збройних Сил України та інших військових формувань. За рахунок коштів державного бюджету проходитимуть військову підготовку громадяни, які мають вищий рейтинг за результатами конкурсного відбору та уклали відповідний контракт з Міністерством оборони України щодо зобов'язань про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення вищого навчального закладу..

        З усіх питань щодо вступних випробувань та порядку проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу на КВП СумДУ звертатись за адресою (зворотній зв'язок):

 Для листування: 40021 м. Суми, вул. Г. Кондратьєва165, “Кафедра військової підготовки Сумського державного університету”.

Для відправки документації: НОВА ПОШТА, м. Суми, відділення №18, секретарю конкурсної комісії КВП СумДУ.


Тел. ( 0542) 62-83-15

Web-сайт: www.kvp.sumdu.edu.ua

E-mail: info@kvp.sumdu.edu.ua

Додатки до правил вступу на кафедру військової підготовки СумДУ 2017.