РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо призову офіцерів запасу на військову службу осіб офіцерського складу

    Останнім часом в засобах масової інформації була озвучена не повна і некоректна інформація стосовно того, що ВСІ громадяни України з числа офіцерів запасу у віці до 43 років, які не проходили військової служби, але закінчили кафедри військової підготовки і отримали офіцерське звання, будуть призвані на військову службу на посади осіб офіцерського  складу з 1 квітня 2020 року.

ПОЛОЖЕННЯ згідно нормативно-правових актів:

  1. Згідно з Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 1992, № 27 зі змінами розділ 2, стаття 11,  пункт 5

–  Громадянам України, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу. У разі потреби вони за наказом Міністра оборони України підлягають призову для проходження військової служби осіб офіцерського складу.

  1. Згідно з Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 «Про затвердження Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України»  зі змінами розділ 10, стаття 216 

– На військову службу за призовом осіб офіцерського складу в разі потреби за наказом Міністра оборони України призиваються офіцери запасу на строк, у чисельності і за військово-обліковими спеціальностями, визначеними Міністром оборони України.

Водночас, силаючись на офіційну інформацію з сайту Міністерства оборони України наразі  жодного наказу з цього питання не видано, і не визначені терміни, коли розпочинати призов офіцерів запасу. Не виключено, що такого наказу і взагалі може не відбутись.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ:

– в 2018 році в цілому за державу до призову на військову службу громадян з числа  офіцерів запасу було залучено 500 осіб (на Сумську область 11 осіб), в 2019 році 700 осіб (на Сумську область 14 осіб)

– офіцери, призвані на військову службу, за наявності у Збройних Силах України вакантних посад із відповідною військово-обліковою спеціальністю за їх бажанням після проходження шести місяців військової служби за призовом осіб офіцерського складу можуть бути прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу в порядку, визначеному цим Положенням.

– відповідальність за організацію призову покладено на військові комісаріати. Туди повинні з’явитися офіцери запасу і пройти медогляд. Але вже після того, як вийде наказ МОУ та визначаються обсяги облікових спеціальностей.

потім у військкоматах проведуть атестаційні комісії, і після цього офіцерів призивають на військову службу – на 18 місяців.

– перед розподілом до військових частин офіцери запасу проходять підвищення кваліфікації за військово-обліковою спеціальністю на курсах підвищення кваліфікації у вищих військово-навчальних закладів, військово-навчальних підрозділах протягом 3 місяців

– служба відбуватиметься у небойових частинах ЗСУ. Офіцерів запасу не залучають до участі в операції Об’єднаних сил на Донбасі

– через 6 місяців з дня призову вони можуть на добровільних засадах укласти контракт на проходження військової служби на строк від 1 року. Після закінчення 18-місячного терміну служби їх звільняють встановленим порядком у запас.

– офіцери повинні відповідати умовам для проходження служби за станом здоров’я і не мати відстрочок. На цю категорію поширені такі ж відстрочки, як і для строковиків.

Якими правами володіють офіцери запасу?

Відповідно до Наказу Міністерства оборони України № 170 від 10.04.2009 року, під час проходження військової служби призовники з числа офіцерів запасу виконують обов’язки і користуються правами, пільгами і видами забезпечення (щомісячне грошове забезпечення 12-13 тис. грн.), передбаченими для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом

Відповідно до Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно удосконалення порядку проходження військової служби”, за працівниками – офіцерами запасу, покликаними на військову службу, зберігається місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві (незалежно від форм власності) і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок засобів Державного бюджету України відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей”.

Відстрочення від призову офіцерів запасу за рішенням атестаційної комісії обласного військкомату

Відстрочка від призову на військову службу осіб офіцерського складу надається на підставах, визначених статтею 17 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, а саме: за сімейними обставинами, за станом здоров’я, для здобуття освіти і продовження професійної діяльності. 

Відстрочка від служби із-за сімейних обставин

Відстрочка від призову за сімейними обставинами надається призовникам, які мають : 

– дружину-інваліда;

– вагітну дружину;

– дитину-інваліда;

– двох і більше дітей;

– діти у віці до трьох років; 

– дитину, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;

– непрацездатних батьків і інших членів сім’ї, під опікою призовника;

 особи, над якими вони здійснюють опіку або опікування (за відсутності   інших працездатних осіб, зобов’язаних їх утримувати);

– самотній батько або самотня мати, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей (за умови офіційного працевлаштування призовника);

– неповнолітніх або непрацездатних рідних братів і сестер (незалежно від їх віку), якщо вони не мають інших осіб, крім призовника, зобов’язаних їх утримувати;

Крім того, відстрочка від призову на службу за сімейними обставинами може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відстрочення від призову у зв’язку з навчанням

 Також у призовників є можливість відстрочити призов на військову службу на весь термін навчання: 

– в середніх або вищих духовних учбових закладах з денною формою навчання;

– в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва;

– в загальноосвітніх учбових закладах і ПТУ з денною формою навчання (до 21 року);

– у ЗВО з денною формою навчання, у тому числі під час отримання вищого освітньо-кваліфікаційного рівня;

– право на відстрочку для здобуття освіти також має громадянин України, який у рамках міжнародного договору України вчиться в навчальному закладі іншої держави. 

Відстрочка від призову у зв’язку з роботою

Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

– священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні заклади освіти і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом, зареєстрованим в установленому порядку, – на час виконання обов’язків;

– особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, – на весь період їх роботи за цією спеціальністю;

– педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді – на весь період їх роботи за спеціальністю;

– медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді – на весь період їх роботи за спеціальністю у сільській місцевості;

– сільським, селищним, міським головам – на термін виконання ними цих повноважень;

– резервістам – на весь період служби у військовому резерві;

– поліцейським – на весь період їх служби;

Разом з тим, призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, надається відстрочка від призову на строкову військову службу до прийняття відповідного рішення.

Офіцери запасу, яким надана відстрочка, зобов’язані щорічно до 1 жовтня подавати у військкомат документи, що підтверджують їх право на відстрочку. Офіцери запасу, які втратили підстави для отримання відстрочки, можуть бути викликані під час наступного призовного періоду.

Звільнення від проходження служби

Призову не підлягають офіцери запасу, які проходили військову службу. Крім того, від призову на військову службу в мирний час звільняються громадяни які:

– досягли 43-річного віку до дня початку військової служби;

– визнані за станом здоров’я непридатними до служби в мирний час;

– виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів;

– проходили до набуття громадянства України військову службу в інших державах;

– засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі (в тому числі із звільненням від відбування покарання);

– батько або мати, рідний брат чи сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних.

Хто може розраховувати на дострокове звільнення зі служби?

Дострокове звільнення офіцерів з військової служби за призовом здійснюється:

– у зв’язку з вступом в силу обвинувального вироку суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

– за станом здоров’я – на підставі висновків військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби;

– у зв’язку з позбавленням в дисциплінарному порядку військового звання;

– за сімейними обставинами або з інших поважних причин;

Постановою Кабінету Міністрів України № 413 від 12 червня 2013 року встановлено перелік сімейних обставин та інших поважних причин, які можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби:

– довгострокове відрядження за кордон дружини (чоловіка) військовослужбовця;

– наявність у військовослужбовця, трьох і більше дітей;

– укладення шлюбу з громадянами України, іноземцями або особами без громадянства, які постійно проживають за межами України;

– необхідність постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується медичним висновком;

Висновок медкомісії у військкоматі по офіцеру запасу може мати одну з наступних формулювань:

– придатний до військової служби;

– тимчасово непридатний до служби (потрібне лікування на термін до 1 року);

– підлягає направленню на додаткове медобстеження і повторний огляд;

– непридатний до військової служби.

         Порядок проходження медичної комісії офіцером запасу регламентований розділом 23 «Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України».

Отримати відстрочку можна і за станом здоров’я. Основою для цього є визнання офіцера запасу під час медичного огляду:

– тимчасово непридатними до військової служби. Тривалість відстрочки складає 1 рік (до наступного висновку ВЛК);

– підлягає направленню на додаткове медобстеження і повторний огляд (на визначений термін);

– непридатними до військової служби (призову не підлягають).

 

Детальна інформація:

 Адреса: 40021, м. Суми, вул. Кондратьєва, 165. 

Web-сайт: www.kvp.sumdu.edu.ua 

тел. (0542) 62-83-15 

E-mail: info@kvp.sumdu.edu.ua

Під час карантину телефон можливо працюватине буде.

Адміністрація КВП СумДУ

v.zhytnuk