В Сумському державному університеті на підставі наказу ректора СумДУ від
04.05.2018 №0346-І відповідно з рішенням ВР СумДУ від 12.04.2018, протокол №7 створено
Центр військово-патріотичного виховання студентської та шкільної молоді СумДУ.
Основними завданнями Центру є:
– виховання у студентської та шкільної молоді національної свідомості, патріотизму,
правової культури, поваги до Конституції та законів України;
– формування у студентів і школярів потреби у пізнавальному розвитку щодо
історичної спадщини українського народу, його героїчних проявів при захисті національних
інтересів, а також сприяння набуттю студентами і школярами навичками здорового способу
життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров'я; соціального досвіду,
успадкуванню ними духовних надбань українського народу;
– створення умов для інтелектуального, морального, громадянського та фізичного
виховання студентів і школярів, самореалізації особистості, лідерських якостей, відповідно
до її інтересів і суспільних вимог майбутніх захисників Вітчизни;
– організація змістовного дозвілля студентів і школярів, занять інтелектуальними
іграми та військово-прикладними видами спорту та залучення вихованців Центру до
практичної діяльності, спрямованої на формування національної свідомості, патріотизму,
активної громадянської позиції, мотивації до здорового способу життя.
Функціями ЦВПВ є:
– проведення пізнавальної, виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової
та навчально-тренувальної роботи зі студентами та школярами за видами індивідуальних та
групових занять військово-патріотичного спрямування в гуртках та секціях;
– проведення військово-патріотичної роботи спільно з органами державної влади,
відомчими організаціями, закладами освіти, громадськими організаціями, військовими
частинами.